bicyklom.sk
Nákupný košík

V košíku nemáte zatiaľ žiadne produkty.

Obchodné podmienky

Aktuálne znenie obchodných podmienok

Kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že sa zoznámil a akceptuje nasledujúce všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) :

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre internetový obchod bicyklom.sk. Kupujúci uplatnením objednávky akceptuje tieto VOP pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim pri nákupe tovaru v internetovom obchode predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne niečo iné. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, t. j. firmy Bicyklom po Slovensku, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. sú jej nedeliteľnou súčasťou.

Nákup v internetovom obchode predávajúceho môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými VOP.

Znenie VOP môže predávajúci meniť, či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Bicyklom po Slovensku, s. r. o.,
Žiarska 635/4, 03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 50391747
IČ DPH: SK2120321357

Registrácia: zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Žilina,
oddiel: Sro, vložka č. 66096/L

Kontakt pre informácie o tovare:
0918 383 204
ahoj@bicyklomposlovensku.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN :SK8475000000004028097746

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Orgán dozoru:

Banku dohliada
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve, ktorou je objednávka (ďalej len „objednávka“).
Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie nasledovných údajov kupujúcim:

Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Po prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie označené ako “potvrdenie objednávky” o akceptovaní objednávky formou e-mailu prípadne telefonicky.

V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP.

Predávajúci je povinný bezprostredne po uzavretí zmluvy, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzatvorení zmluvy na trvanlivom nosiči. Takéto potvrdenie musí obsahovať: informácie o hlavných vlastnostiach tovaru, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho, telefónne číslo predávajúceho, adresu predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, celkovú cenu tovaru vrátane DPH ak je predávajúci platcom, platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov, informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, informáciu o tom, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku bude znášať aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, informáciu o tom, že kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy, poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu, informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebiteľovi už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že mu boli predávajúcim na jeho webovej stránke a v týchto VOP poskytnuté všetky povinné informácie a oznámenia podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

3. Cena tovaru

Ceny v internetovom obchode sú maloobchodné, pre konečného spotrebiteľa v EUR. Ceny v sú uvádzané vrátane DPH. Zľavy z uvedených cien sú platné podľa podmienok uvedených na internetovej stránke. Zákazníkovi oznámime prijatie objednávky, ak uvedie svoj e-mail, automaticky elektronickou poštou. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky, zvlášť platnú výšku ceny objednaného tovaru ( vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú na internetovej stránke.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Zvýhodnená cena tovaru je zreteľne označená na internetovej stránke predávajúceho. Platnosť zvýhodnenej ceny trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby určenej predávajúcim.

4. Odstúpenie od zmluvy

4.1. Zrušenie objednávky

a) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy, SMS alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Pri zrušení objednávky je kupujúci povinný uviesť meno a číslo objednávky, od ktorej odstupuje. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.
b) Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4.2. Vrátenie tovaru

Pokiaľ nie je zákazník so zakúpeným tovarom spokojný, má právo do 14 kalendárnych dní od prevzatia zásielky od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy písomne (v listinnej podobe), alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ale môže tiež použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 k Zákonu o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý mu odovzdal predávajúci. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy využitím funkcie alebo formulára na webovej stránke predávajúceho, musí mu predávajúci ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom potvrdenie na trvanlivom nosiči.

Predávajúci má povinnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby spolu so všetkými nákladmi a poplatkami, ktoré prijal od spotrebiteľa na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Ak sa nedohodnú inak, musí tieto prostriedky predávajúci vrátiť rovnakým spôsobom, akým ich spotrebiteľ zaplatil.

Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru spolu s kópiou dokladu o zaplatení najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Tovar musí byť schopný ďalšieho predaja, neporušený a v pôvodnom balení. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

5. Predĺžená lehota na vrátenie tovaru

Internetový obchod bicyklom.sk ponúka svojim zákazníkom možnosť vrátiť nepoužitý tovar aj po zákonom stanovenej lehote, a to až do 30 dní od prevzatia zásielky. Vrátený tovar musí byť v originálnom obale, nepoužívaný a kompletný. Túto predĺženú lehotu na vrátenie nie je možné využiť pri tovare, ktorý zákazník dostal zdarma ako darček, alebo ho získal v reklamačnom konaní (výmena za nový kus).
Predĺžená lehota na vrátenie tovaru sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti).

6. Dodacie a platobné podmienky

Miestom plnenia je sídlo alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v objednávke. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny. Predávajúci dodá tovar bezodkladne, spravidla do piatich pracovných dní po doručení platnej objednávky do jeho elektronickej schránky, poprípade po jej autorizácii. V prípade nemožnosti dodržania tohto termínu, napr. z technických dôvodov, nepredvídateľných okolností a pod., bude termín dodávky dohodnutý so zákazníkom individuálne. Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov. Prepravné náklady nie sú účtované pri osobnom odbere.

Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.

Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci kupujúceho bezodkladne informuje. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu, ak mu kupujúci za tovar vopred zaplatil, zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 10 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

Kúpna cena tovaru je splatná pri prevzatí tovaru v hotovosti (pri prevzatí dobierky) alebo pred dodaním (na predfaktúru). Na všetok dodaný tovar vystaví dodávateľ daňový doklad.

7. Záručná doba a reklamácie

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený vo firme Bicyklom po Slovensku, s. r. o. a ňou prevádzkovanom elektronickom obchode bicyklom.sk. Podmienky reklamácie sa riadia reklamačným poriadkom firmy Bicyklom po Slovensku, s. r. o..

8. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.bicyklom.sk. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. V prípade, že sa vo vzťahu založenom kúpnou zmluvou bude medzinárodný prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa bude riadiť slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto VOP platia v rozsahu a znení, ktoré sú uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak je niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné alebo neúčinné, príp. sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Informácie o ochrane osobných údajov

Platné od 20.06.2018

BAVME SA O CENE


    Veľmi radi by ste si tento produkt kúpili u nás, ale zatiaľ ste nenašetrili dosť?

    Suma, ktorú máte na tento produkt vyčlenenú, je (v EUR)

    Náš čas a rovnako priestor na zľavy je obmedzený, preto nesľubujeme 100%-né vyhovenie Vašej ponuke, ale skúsiť to môžeme (za predpokladu, že Vaša ponuka nebude úplne šialená).


    This will close in 0 seconds

    '