bicyklom.sk
Nákupný košík

V košíku nemáte zatiaľ žiadne produkty.

Reklamačný poriadok

Aktuálne znenie reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka (ďalej OZ) a Obchodného zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorý bol zakúpený vo veľkoobchode firmy Bicyklom po Slovensku, s. r. o., (ďalej len predávajúci) a jeho reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

Článok I.
Právo na reklamáciu vadného alebo poškodeného tovaru

Ak vznikne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Za vadu sa nepovažuje zmena tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jej opotrebovania, nesprávneho používania alebo zásahu do jej mechanizmu či konštrukcie (§619OZ).

Ak kupujúci uplatní právo na reklamáciu, je predávajúci alebo iný poverený pracovník povinný o reklamácii rozhodnúť bez zbytočného odkladu. V prípade, keď rozhodnutie o zabezpečení reklamácie vyžaduje odborné posúdenie, dohodne predávajúci s kupujúcim lehotu na vybavenie reklamácie.

Článok II.
Lehota pre uplatnenie reklamácie

Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe. Ak nie je vyznačená v záručnom liste lehota iná, záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa predaja tovaru. Deň predaja je nutné doložiť bločkom alebo iným dokladom o kúpe a zaplatení tovaru. Pokiaľ je reklamácia vybavená opravou, doba opravy sa nezapočítava do záručnej doby. Ak je reklamácia vybavená výmenou poškodeného tovaru za tovar nový, beží nová záručná doba odo dňa výmeny(§627/2OZ).

Článok III.
Vybavenie reklamácie – odstrániteľná vada

Ak ide o vadu, ktorú možno opraviť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne opravená (§622OZ). V prípade že kupujúci reklamuje chybu tovaru alebo ich celku (napr. náboje kolies, svetla, hl. časti atď.), môže predávajúci odstrániť závadu výmenou chybného dielu za nový, bezchybný. Za odstrániteľné vady sa považujú také, kde ich odstránením (opravou, výmenou) neutrpí vzhľad, funkcia ani kvalita. Lehota vybavenia reklamácie je 30 dní od dátumu prevzatia reklamácie. Ak ide o odstrániteľnú chybu môže kupujúci požadovať:

 • bezplatné, včasné a riadne odstránenie chyby,
 • ak nebol používaný tovar, jeho výmenu(§623OZ)
Článok IV.
Vybavenie reklamácie – neodstrániteľná vada

Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré sa nedajú opraviť, alebo by ich opravou utrpel vzhľad, kvalita a funkcia tovaru (§623OZ). Ak ide o neodstrániteľnú vadu, môže kupujúci požadovať:

 • primeranú zľavu(§623OZ),
 • výmenu tovaru za iné bezchybné(§623/1OZ),
 • zrušenie kúpnej zmluvy (623/2OZ).

Predávajúci si vyhradzuje právo dodať výmenou za vadný tovar, tovar iný, plne funkčný, kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov.

Článok V.
Zánik nároku na uplatnenie reklamácie

Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 • ak vypršala u reklamačného tovaru záručná doba (nutné doložiť bločkom),
 • ak je tovar mechanicky poškodený (náraz, pád, atď.),
 • pri poškodení tovaru pri preprave (nutné riešiť priamo s prepravcom pri prevzatí),
 • pri poškodení neodbornou montážou, obsluhou alebo zanedbanou starostlivosťou o tovar a jeho súčasti,
 • ak bol výrobok poškodený nadmerným zaťažením alebo používaný v rozpore so všeobecnými podmienkami pre daný druh výrobku,
 • v prípade neoprávneného zásahu do jeho konštrukcie, mechaniky alebo elektroniky,
 • pri poškodení živlami,
 • ak nie je súčasťou reklamácie kópia dokladu o kúpe tovaru u firmy Bicyklom po Slovensku, s. r. o.
Článok VI.
Predanie reklamácie k posúdeniu

Pokiaľ kupujúci bude chcieť zaslať akýkoľvek tovar na reklamáciu do firmy Bicyklom po Slovensku, s. r. o., je nutné prepravný obal označiť nápisom REKLAMÁCIA a zásielku vybaviť všetkými vyššie uvedenými náležitosťami. Tovar, ktorý zašle kupujúci bez týchto náležitostí, je predávajúci oprávnený zaslať späť na jeho náklady. Kupujúci zašle predávajúcemu chybný tovar na svoje náklady. Opravený alebo vymenený tovar posiela predávajúci tiež na svoje náklady. Kupujúci môže doručiť reklamovaný tovar na reklamačné oddelenie firmy osobne. Aj v tomto prípade je nutné mať všetky požadované náležitosti.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku. Tento reklamačný poriadok je platný odo dňa 01.07.2018 do vydania nového. Všetko ostatné sa riadi Obchodným zákonníkom.

BAVME SA O CENE


  Veľmi radi by ste si tento produkt kúpili u nás, ale zatiaľ ste nenašetrili dosť?

  Suma, ktorú máte na tento produkt vyčlenenú, je (v EUR)

  Náš čas a rovnako priestor na zľavy je obmedzený, preto nesľubujeme 100%-né vyhovenie Vašej ponuke, ale skúsiť to môžeme (za predpokladu, že Vaša ponuka nebude úplne šialená).


  This will close in 0 seconds

  '